สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  154098
 • 1
  0214182029505262697179818385878894
 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  06
 • 1
  030411142223272938475560616467717273798795
 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  297
 • 1
  004013030032062127129155210217241245274276364369390439457462498551566587597606638701733743780785786797799800807823878884918924952970
 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  055073106261272327371395403404522564579623714729760787811867906938947
 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  031
 • 1
  018037103131154158210261294306307323328367429480515532539584598611614615617625653670678692712726766787835843847884885901913948952973