สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  657991
 • 1
  041014162930333839434756586168707582838995
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  03
 • 2
  1517
 • 1
  0518242534425051597172747576788793959697
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  379
 • 1
  002021045092140195197202205206230233248250257264278280291373375382425432449478489542563578580587589593595601631650692703723740748830837855870874876927948980
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  005051093097117134142171196224375395415417476478559603618650703725774787872903915
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  007626912
 • 1
  004013055056058064132137143149174189242265285287303310318323330345361388391411464471519521522540553596628643679720738779806870878900930971975999