สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  0914588392
 • 1
  05081017252931365357596061626571737779809098
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  1617
 • 2
  356390
 • 1
  0506072426303240536869707273798486919397
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  544591
 • 1
  007018046070106110127137148181210228321355374375377379386393409414419421450476477494509511519522523547562577581592595604628630634660669682694699749778795815816828833881941953961971
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  116
 • 1
  006063068069079117235270272286324332391417517526597630684690805807816840853863873893935990
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  412
 • 1
  000043073085097104106121128135170195206218251283285298324334335340346384420454464476510513533549576591594609629644664669670681725747755757763786794800804817831873885918943947949961979983