สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันอังคารเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  98
 • 1
  060719232530333536394245475357596465707984869399
 1. สถิติหวยวันอังคารเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  19
 • 2
  0397
 • 1
  04050608152231385657616467728386919498
 1. สถิติหวยวันอังคารเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  038057154155187192200212234245256269284309342343396485490509516535564565596603606625631691693723731743752773787797817834836844849876922923957966968978984989
 1. สถิติหวยวันอังคารเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  519
 • 1
  004019106157197308331364422438515583598603656686761891903905967972994997
 1. สถิติหวยวันอังคารเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  061392
 • 1
  008036093186193236271300312318366386389396426443471500511512530573620636648663678699722725727729739776780824834839861876882902920930942949966976