สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันอังคารเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  98
 • 1
  0607192325303335363942455357596470848693
 1. สถิติหวยวันอังคารเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  97
 • 1
  0304050608151922313856576164677283869194
 1. สถิติหวยวันอังคารเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  038057155192212234245256284309342343396485490509516535565596603606625631691723743752773787797817834836844876922923957966968978984989
 1. สถิติหวยวันอังคารเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  004106157197308331364422438515519583603656686761891905967972994997
 1. สถิติหวยวันอังคารเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  061392
 • 1
  008036093186193236271300312318366386396426471511512530573620636648663699722725776824834839861876882902920930942949966976